1.4 C
Apeldoorn
maandag 4 december 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

PEFC publiceert nieuwe standaarden

HOUTEN – PEFCheeft drie van haar standaarden recentelijk aangescherpt. Vooral de vernieuwing van de zogeheten Chain of Custody-standaard is van groot belang. Dankzij de aanscherping van deze standaard kan beter worden gecontroleerd of een duurzaamheidsclaim terecht is.

In de nieuwe Chain of Custody-standaard is nog beter dan voorheen vastgelegd waaraan bedrijven moeten voldoen om producten van het PEFC-keurmerk te mogen voorzien. Diverse onduidelijkheden en onnodige bepalingen zijn uit de oude standaard verwijderd of geherformuleerd, zodat een leesbaardere en duidelijkere standaard is ontstaan. Op alle plekken in de productieketen van hout- en papierproducten kan dankzij de nieuwe standaard beter worden gecontroleerd of het product het PEFC-keurmerk verdient.

Controversiële bronnen

Een belangrijke vernieuwing in de nieuwe Chain of Custody-standaard is de uitgebreidere omschrijving van zogeheten controversiële bronnen. Om aan de PEFC Chain of Custody-standaard te voldoen, moet materiaal van niet-duurzame herkomst worden vermeden, met inbegrip van materiaal dat afkomstig is uit gebieden waar ecologisch belangrijke bosgebieden niet worden beschermd. Ook moet bronnen worden vermeden waar de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO) over fundamentele beginselen en rechten op het werk (1998) en de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van inheemse volkeren (2007) niet worden gerespecteerd.

Verder komt er geen CoC voor gebieden waar bosomvorming plaats vindt en waar bosbeheer niet bijdraagt aan het behoud of de verbetering van de biodiversiteit, landschapsbeheer en/of de ecosystemen. Dat geldt ook voor hout en andere bosproducten die niet op een duurzame basis worden geproduceerd (met name door overmatige houtoogst). Verder is het gebruik van genetisch gemodificeerde bomen niet toegestaan. Dat geldt ook voor zogeheten ‘conflict timber’, hout dat is geproduceerd en verkocht om een gewapend conflict te financieren.

Logo’s

Behalve de Chain of Custody-standaard is ook de standaard voor het gebruik van het PEFC-logo gewijzigd. Er is gekozen voor een consistent gebruik van het PEFC-merk wereldwijd, waardoor het voor consumenten gemakkelijker wordt om te begrijpen waar het PEFC-logo voor staat. Gecertificeerde bedrijven moeten voortaan de PEFC Label Generator gebruiken, een gratis en gebruiksvriendelijk online hulpmiddel. Dit was voorheen ook al mogelijk, vanaf nu is het een verplichting. Voor retailers is het gebruik van de logo’s bovendien eenvoudiger geworden. Ook de claim ‘100% PEFC herkomst’ is nieuw. Deze claim is alleen beschikbaar voor producten die volledig bestaan uit materiaal afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen.

Certificerende instellingen

De derde standaard die is vernieuwd, heeft betrekking op de certificering die wordt uitgevoerd door volledig onafhankelijke certificerende instellingen. Deze instellingen moeten voortaan voldoen aan aanvullende opleidingseisen. Dit waarborgt de integriteit en de conformiteit van het beoordelingsproces. Het gaat daarbij vooral om de uitgebreide definitie van materialen die niet zijn toegestaan om in aanmerking te komen voor PEFC-certificering en de regels die betrekking hebben op het respecteren van de internationale verdragen inzake rechten van werknemers en arbeidsovereenkomsten. PEFC staat bovendien garant voor gendergelijkheid voor personeel dat betrokken is bij de certificeringsactiviteiten.
De standaarden zijn opgesteld in het Engels. De Chain of Custody en Logo standaarden worden vertaald in het Nederlands en in de loop van de maand maart gepubliceerd. Zo ook een document met de voornaamste wijzigingen. De Engelse versie blijft overigens altijd leidend. De drie standaarden zijn in werking getreden op 14 februari 2020, ter vervanging van de vorige versies. Er geldt voor betrokken bedrijven een overgangsperiode van achttien maanden, om te voldoen aan de nieuwste eisen.

OVER PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is hét internationale onafhankelijke keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Wereldwijd beheren 1 miljoen boseigenaren hun bos volgens de eisen van het PEFC-keurmerk. Zij bezitten gezamenlijk ruim 325 miljoen hectare bosgrond. Daarnaast bezitten zo’n 22.750 bedrijven in ruim zeventig landen het handelsketencertificaat van PEFC, wat betekent dat zij hout en/of houtproducten, als papier, uit duurzaam beheerd bos gebruiken. Om de standaarden actueel te houden vindt er elke vijf jaar een herziening plaats om te kijken of er nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische ervaringen zijn. Het herzieningsproces omvat ook een publieke consultatieronde.

De documenten van de standaarden zijn te downloaden:
• PEFC Chain of Custody
• Logo
• Certificeerders

- Advertisement -

Laatste nieuws

X